Zarządzanie drukiem i urządzeniami – SiteAudit, iW MC

Jednym z bardzo istotnych, a niestety często niezauważanych, zagadnień dla firm i instytucji użytkujących urządzenia drukujące jest sprawne nimi zarzadzanie flotą drukarek pozwalające na optymalne ich wykorzystanie, a co za tym idzie obniżenie kosztów druku. Obszar usług, które stanowią narzędzie do sprawnego zarządzania drukiem określa się mianem Managed Print Services.

Klient, który korzysta z usług MPS, otrzymuje wymierne korzyści wynikające nie tylko z faktu optymalizacji wykorzystania zasobów sprzętowych, ale również dzięki wyeliminowaniu konieczności monitoringu floty urządzeń drukujących w ramach własnych zasobów. Odciążenie działów IT od zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania środowiska druku (outsourcing) stwarza możliwość koncentracji ich działań na usprawnianiu wewnętrznych procesów informatycznych.

MPS, jako usługa kompleksowa, polega więc na powierzeniu całości opieki nad zasobami sprzętowymi w obszarze środowiska druku firmie zewnętrznej, która wykonując odpowiednie badanie bieżącego stanu wprowadza nowe rozwiązania hadrware?owe i software?owe. Cały proces usługi MPS służy optymalizacji procesów, które w każdej organizacji są niezbędne dla jej funkcjonowania, ale nie stanowią istoty jej działalności.

Netaphor SiteAudit

siteaudit-logoNetaphor SiteAudit to najnowszej generacji narzędzie MPS (Managed Print Services) czyli usługi zarządzania drukiem stanowiącej alternatywę dla tradycyjnego modelu obsługi i serwisu sprzętu biurowego: drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów. Netaphor SiteAudit służy do bieżącego monitoringu środowiska drukarek, kontrolowania kosztów, poprawy poziomu usług oraz ochrony środowiska.
Mimo rosnącego popytu na MPS nie ma wielu narzędzi, które by wykraczały poza podstawowe odczyty liczników oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych. SiteAudit firmy Netaphor Software jest aplikacją najnowszej generacji do zarządzania flotą. Dostarcza standardowe funkcjonalności zarządzania drukiem, analizy wydajności oraz liczne usługi dodane.

siteaudit 01Narzędzie SiteAudit MPS

Dzięki innowacyjnym mechanizmom rozpoznawania Netaphor SiteAudit wykracza poza standardowe narzędzia MPS, tworząc spis wszystkich drukarek sieciowych i lokalnych bez użycia agentów zainstalowanych
na stacjach roboczych. SiteAudit śledzi liczniki wydruków, koszty stron, statystyki błędów oraz wiele różnych parametrów drukarek.

Usługi najnowszej generacji wynikają z rozbudowanego mechanizmu zbierania danych przez Netaphor SiteAudit, możliwości przechowywania historii oraz skalowalności ? od 25 do 25 000 drukarek. Wyspecjalizowane algorytmy wykorzystują zebrane dane do obliczania wydajności tonera, czasu nieprzerwanej pracy i niedostępności, oraz innych użytecznych kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPI).

Zastosowanie Netaphor SiteAudit MPS

SiteAudit zapewnia usługi MPS w trzech kluczowych obszarach zastosowań: 1) Audyt, 2) Zarządzanie flotą i 3) Zarządzanie kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Typowy proces wdrożenia MPS przedstawiony jest na schemacie poniżej.
siteaudit 02

Pobierz >> broszura o SiteAudit 6.0.

 

 

Konsola administracyjna iW MC firmy Canon

Programy Canon_v3 (1)_html_m7e9c6d36iWMC-diagram.png

 

 

 

Mniej problemów z zarządzaniem flotą i większa wydajność biura
Zarządzanie dużą flotą urządzeń może szybko stać się ciężarem dla działów zarządzania infrastrukturą lub działów IT. Brak reakcji w odpowiednim czasie na problemy takie, jak niski poziom tonera lub brak papieru mogą spowodować spadek wydajności całego biura. Co więcej, ręczna aktualizacja ustawień urządzeń, aplikacji, oprogramowania sprzętowego lub książek adresowych w przypadku dużej floty może wymagać wielu dni pracy.

Efektywna scentralizowana kontrola
Konsola administracyjna iW MC firmy Canon to wysoce skalowalna i wszechstronna aplikacja użytkowa oparta na przeglądarce zapewniająca działom zarządzania infrastrukturą lub działom IT scentralizowany punkt kontroli do efektywnego zarządzania i monitorowania floty urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) i drukarek firmy Canon. Integracja z usługą Active Directory, zarządzanie uprawnieniami administratora i zabezpieczenia SSL umożliwiają bezpieczne i scentralizowane zarządzanie flotą.

Duże możliwości
Konsola administracyjna iW MC zmniejsza obciążenie administratorów IT i działów zarządzania infrastrukturą. Możliwości konsoli obejmują monitoring materiałów eksploatacyjnych, dystrybucję ustawień urządzeń i innych zasobów, konsolidację odczytów liczników urządzeń i aktualizację ich sterowników. iW MC umożliwia także dostawcy usług oferowanie zaawansowanych usług, które jeszcze bardziej zmniejszają obciążenie zadaniami, takimi jak zbieranie odczytów liczników, aktualizacja urządzeń czy zamawianie tonera.

Upraszczanie zadań
Zmniejszenie liczby zadań administratorów poprzez zautomatyzowane zarządzanie zadaniami
Takie zadania jak aktualizacja istniejących urządzeń, zbieranie odczytów liczników lub wyszukiwanie nowych urządzeń mogą zostać skonfigurowane przez administratorów tak, aby ich realizacja miała miejsce w nocy lub podczas weekendów i nie zakłócała codziennej pracy.

Logiczne grupowanie urządzeń i zadań
Grupowanie urządzeń umożliwia tworzenie logicznych grup oraz inicjowanie i planowanie zadań dotyczących całych grup, co ułatwia zarządzanie. Zadania mogą być także grupowane i planowane sekwencyjnie, aby ich realizacja objęła całą flotę urządzeń w jednym przebiegu.

Monitorowanie urządzeń
Zwiększenie wydajności poprzez monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i urządzeń
Natychmiastowe powiadamianie pocztą e-mail o błędach urządzeń, a także o poziomach materiałów eksploatacyjnych umożliwia aktywne i efektywne zarządzanie flotą w celu redukcji przestojów. Alarmy i powiadomienia przesyłane pocztą e-mail mogą być filtrowane lub udostępniane innym administratorom, tak aby właściwa informacja zawsze docierała do odpowiedniej osoby. Jeśli kończy się toner, osoba odpowiedzialna za uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych jest powiadamiana bezpośrednio.

Przegląd całej floty urządzeń
Widok listy stanu urządzeń z możliwością grupowania zapewnia natychmiastowy przegląd stanu całej ich floty. Ponadto funkcja mapowania urządzeń umożliwia wskazywanie lokalizacji urządzeń na mapie. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku dużych organizacji posiadających urządzenia na wielu piętrach lub w wielu budynkach.

Poprawa kontroli kosztów poprzez zbieranie i konsolidację odczytów liczników
Dzięki skonsolidowanym raportom z odczytów liczników łatwo jest oszacować stopień wykorzystania urządzeń w całej firmie. Pomaga to kontrolować koszty i umożliwia przesuwanie zasobów w razie potrzeby. Wtyczka Meter Capture umożliwia lokalne przechwytywanie odczytów liczników z urządzeń Canon i Océ. Możliwe jest także zbieranie odczytów liczników z urządzeń innych dostawców, które są zgodne ze standardową bazą MIB drukarki.

Łatwe zarządzanie konfiguracją dla działów IT
Aktualizacja ustawień urządzeń po kolei to znaczne obciążenie dla zasobów IT. Szeroka gama wtyczek iW MC umożliwia pakietową konfigurację i dystrybucję różnych ustawień urządzeń, zasobów , sterowników i książek adresowych w celu zaoszczędzenia zasobów IT.

Oszczędzanie czasu poprzez konfigurację pakietową
Wtyczka zarządzania konfiguracją urządzeń umożliwia administratorom IT tworzenie kopii zapasowych, odtwarzanie lub dystrybucję szczegółowych informacji o ustawieniach urządzenia w ramach całej floty urządzeń naraz.

Zarządzanie zasobami i książką adresową
Wtyczka zarządzania książką adresową umożliwia scentralizowane zarządzanie książkami adresowymi urządzeń i programowalnych przycisków funkcji. Administratorzy IT mogą pobrać książkę adresową z jednego urządzenia i zainstalować ją na wielu urządzeniach. Obsługiwane są też funkcje tworzenia i zmiany książek adresowych przeznaczonych do wdrożenia. Wtyczka zarządzania zasobami umożliwia dystrybucję czcionek PCL/PS, profili kolorów oraz makr do urządzeń i jest doskonałym rozwiązaniem dla firm mających własną czcionkę lub logo.

Zarządzanie sterownikami drukarek
Wtyczka zarządzania sterownikami drukarek umożliwia administratorowi IT scentralizowane instalowanie/odinstalowywanie i aktualizację sterowników drukarek na stacjach roboczych użytkowników.

Efektywność serwisowania
Szereg wtyczek do konsoli iW MC umożliwia dostawcy usług oferowanie zaawansowanych usług, które jeszcze bardziej zmniejszają obciążenie działów IT i infrastruktury zadaniami dotyczącymi drukarek, takimi jak zbieranie odczytów liczników, aktualizacja urządzeń czy zamawianie tonera.

Zarządzanie systemem i aplikacjami
Wtyczka zarządzania aplikacjami urządzeń umożliwia wsadową dystrybucję aplikacji MEAP urządzeń i opcji iR do różnych urządzeń równocześnie, zapewniając łatwą i szybką aktualizację lub wdrożenie w dużej flocie.

Szybka aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzeń
Wtyczka aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzeń* umożliwia dostawcom usług planowanie lub przeprowadzanie na bieżąco aktualizacji oprogramowania sprzętowego wielu urządzeń równocześnie. Jest to idealne rozwiązanie do aktualizacji i szybkiego usuwania usterek. Rozwiązanie to stanowi lokalną alternatywę dla systemu dostawy zawartości firmy Canon (Content Delivery System) wykorzystującego Internet, ponieważ nie wymaga połączenia internetowego.

Szybsze usuwanie usterek i przydatne usługi zdalne
Wtyczka RDS* integruje się z systemem eMaintenance Remote Diagnostics firmy Canon w celu umożliwienia świadczenia zaawansowanych usług przez dostawcę.
1) Nigdy nie zabraknie tonera ? materiały eksploatacyjne można monitorować i uzupełniać je z wyprzedzeniem.
2) Zautomatyzowane odczyty liczników gwarantują dokładność rachunków i eliminują konieczność ręcznego ich przesyłania.
3) Zdalna diagnostyka maksymalizuje szanse naprawy za pierwszym razem lub naprawy zdalnej.

Pobierz >> Broszura iW Management Console

Pobierz >> Oprogmamowanie iW Management Console